۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

مــبــا ر ک عــیـــد فــطـــر نــور بـا ران !


مــبــا ر ک عــیـــد فــطـــر نــور بـا ران

حـضـــو ر قـلــب پـا ک روزه د ا را ن

فــر ود آ یــد ز ا و ج عــر ش ا عـظـــم

فـیـو ض مـعــنــوی چـو ن آ بـشـا را ن

ز نـور لـیـلــتـه ا لــقــد را سـت رو شــن

د رون ســیــنـه ُ چـون طــور یــا ر ا ن

زعــطـــــر فـر حـــت ا فــزا و د لا ویــز

مـعــطــــر شـــد د مــا غ روز گا را ن

نـمــود مــٌـن و سـلــوا هــســت پــیــــد ا

بــه افـطـا ر و طـلـو ع غــمـگـسـا را ن

زفـیــض ا عــتــکا ف و نــور قـــــر آ ن

بـود روشــن قــلــــوب ســـو گــوا را ن

تــرا ویـــح و د عـــا و ذ کـر و تسبـیـح

صـیا م و طا عـت شـب زنــد ه د ا را ن

د لـیـــل عـــزت وا عـــزا ز د ین اســت

ز شـوق عــیــد و چـشــم ا شـکـبـا را ن

خــد ا یـا ! کـشـــور رنـجــور مـــا ر ا

مــد ا وا کـن بـه حــٌب د و سـتـد ا را ن

به ا حـسا نت صفـا و صـلـح خوا هـیـم

بـه پـا س خا طــــر نـیـکـــو شـعـا را ن

بـیا د عــیــد غـــر بـت ا ی عــزیـزا ن

بـریــزم ا شـک چـو ن ا بر بـهـــا را ن

بـه ا مـیـــد ی کـه روزی با ز بـیــنـــم

د ه و قـشلا ق و د شـت و کو هـسا را ن

خـوشـا یا د شـهــیـد ا ن و عــزیـزا ن

که سوزند هـمچو شـمع دربز م یا را ن

نـمـــود نـد نـقــد قـــر با ن مـیــهـــن

زهــی بـر هـمــت آ ن حـقـگــزا را ن

درین فـرخـنـده عـیـد پـر صـلا بـت

مـبا ر ک را ه و رســم پا ســد ا را ن

به فـضـل و مرحمـت ا ی ذا ت بـیچـو ن

مـرمـــت کـــن قــلــو ب د ا غــــد ا را ن


ا وسـتـاد فـضــل ا لـحــق فــضــــــل

شـهــر فـیـر وز کــو ه سـنـبـلـه ُ 1388

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر